Hrvatski/Croatian        Engleski/English 
VOLTA d.o.o.
home proizvodnja upit cjenik e-mail
 
 
 

 

VOLTA elektrotehni?ko poduze?e d.o.o.
Zagreb, Kneza Branimira 12a pp 908
(kod ?eljezni?ke stanice Trnava)

tel./fax: 01/ 48 19 802, 48 19 809, 48 19 813
e-mail adresa:
volta@inet.hr

Mati?ni broj: 3208788
?iro ra?un: 2402006-1100081220

 

  Poduze?e "VOLTA" organizirano kao dru?tvo s ograni?enom odgovorno??u, a osnovano je 1955. godine od grupe gra?ana i od tada radi samostalno. Danas se nalazi u privatnom vlasni?tvu s temeljnim ulogom od 1.765.200,00 kn ili 250.150,00 €, kvaliteta izrade transformatora je prema preporukama IEC, tipskom atestu HRB-a i BUREAU VERITAS-a, uputama DNV-a i tipskom atestu hrvatskog Zavoda za mjeiteljstvo za strujne mjerne.

POLITIKA KVALITETE - Zadovoljan kupac je na?a najve?a vrijednost!

 Sve faze realizacije na?ih proizvoda i usluga kontinuirano nadziremo kako bi osigurali njihovu vrhunsku kvalitetu.

Postizanje sukladnosti proizvoda i usluga te zadovoljstva na?ih kupaca, kao i ostalih zainteresiranih strana, nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom.

Sustav upravljanja kvalitetom je tako uspostavljen i odr?avan da radnici na svim razinama imaju obvezu:
- zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca,
- zadovoljavati zakone i obvezuju?e propise,
- postupati u skladu s utvr?enim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,
- neprestano pobolj?avati djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa

Direktor redovito utvr?uje godi?nje ciljeve tako da omogu?e ostvarenje strate?kih ciljeva:
- pove?ati konkurentnost i poslovne rezultate,
- pro?iriti svoje poslovanje izvan Hrvatske.

Proizvodni program poduze?a:

  I.   JEDNOFAZNI SUHI NAPONSKI TRANSFORMATORI DO 12 kV,
        OTVORENI ILI U KU?I?TU

  II.  TROFAZNI SUHI NAPONSKI TRANSFORMATORI DO 12 kV,
        OTVORENI ILI U KU?I?TU

  III. TOROIDNI SUHI NAPONSKI TRANSFORMATORI DO 1 kV,
        OTVORENI ILI U KU?I?TU

  IV. STRUJNI MJERNI TRANSFORMATORI DO 0,72 kV,
        RAZREDA TO?NOSTI 0,5 ILI VI?E

The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.

  V. PRIGU?NICE NAPONA DO 12 kV

  VI. POPRAVCI SUHIH SVITAKA TRANSFORMATORA, PRIGU?NICA,
        MAGNETA I APARATA ZA VARENJE

  VII. RTV - ROTOR TESTER

  VIII. GUN-500 - GENERATOR UDARNOG NAPONA

 

   
 
webmaster JaY