Hrvatski/Croatian        Engleski/English 
VOLTA d.o.o.
home proizvodnja upit cjenik e-mail
 
 
     
  Jednofazni jednofazni
  Trofazni trofazni
  Toroidni toroidni
  Strujni strujni
  Prigu?nice prigu?nice
  Popravci popravci
  Popravci RTV
  Popravci GUN-500

 

STRUJNI MJERNI TRANSFORMATORI DO 0,72 kV, RAZREDA TO?NOSTI 0,5 ILI VI?E

 

 •   Transformatori sa sabirnicom u ku?i?tu ST - 1 od 10 do 1500 A

 •    Transformatori s otvorom u ku?i?tu NST - 1 od 200 do 300 A

 •    Transformatori s otvorom u ku?i?tu NST - 2 od 400 do 1500 A

 •    Transformatori s otvorom u ku?i?tu NST - 5 od 1000 do 3000 A

 

 
Strujni mjerni transformator za struje sekundara 5 A (1A) TIP: ST - 1
 
Strujni mjerni transformator za struje sekundara 5 A (1A)  
TIP: NST
 
Strujni mjerni transformator za struje sekundara 5 A (1A) 
TIP NST - 5

STRUJNI MJERNI TRANSFORMATORI

OPIS TRANSFORMATORA:

 • ST su strujni mjerni transformatori s primarnim i sekundarnim namotom, koji su odvojeni visokokvalitetnim izolacijskim materijalom.
 • NST su strujni mjerni transformatori nati?nog tipa. Magnetska jezgra je torusna i izra?ena od visokokvalitetnog hladnovaljanog magnetnog lima, termi?ki obra?enog, a zatim za?ti?enog za?titnom folijom.
 • Magnetska jezgra i sekundarni namot su smje?teni u izolacijsko ku?i?te od melamina, koje omogu?uje smanjenje presko?nih rastojanja i ?ini funkcionalnu i estetsku cjelinu.
 • Vlastitom odgovaraju?om konstrukcijom, omogu?eno je lako navla?enje mjernog transformatora na primarne ?ine, a pomo?u posebnih umetaka mo?e se montirati na standardne profile. ST se proizvodi s postoljem koje se mo?e lako demontirati, te je omogu?ena monta?a na bilo kom mjestu.

TEHNI?KI PODACI:

nazivni napon
ispitni napon 50 Hz / 1 min
nazivna frekvencija
nazivna sekundarna struja
nazivna termi?ka struja
trajna termi?ka struja
faktor sigurnosti
va?e?i propisi

0,720 kV
3 kV
50 / 60 Hz
5 A (1A)
Ith = 60 In
Itth = 1,2 In
Fs = 5 (10)
IEC 185

OSNOVNE ZNA?AJKE:
 • visoka to?nost
 • mehani?ka otpornost na udare
 • monta?a u svakom polo?aju
 • mogu?nost plombiranja sekundarnih priklju?aka
 • otporni na katkotrajna termo-dinami?ka naprezanja.

PRIMJENA I RUKOVANJE:
   Ugra?uje se u elektri?na razvodna postrojenja za unutarnju monta?u. Slu?i za priklju?enje ampermetara, strujnih krugova brojila, za?titnih i drugih mjernih ure?aja.
   Transformator ne smije biti u pogonu s otvorenim sekundarnim priklju?cima, jer mo?e do?i do pogibeljnog napona i ozbiljnog o?te?enja izolacije.

ISPITIVANJE:
   Tipsko ispitivanje izvr?eno je prema propisima IEC, Ministarstva za mjeriteljstvo i normizaciju, Hrvatskog registra brodova i Bureau Veritas.

NAPOMENA:
   Priklju?ivanjem tereta ?ija je snaga manja od nazivne snage, dobiva se ve?i faktor sigurnosti (Fs), pa treba voditi ra?una o za?titi mjernog instrumenta zbog pove?ane sekundarne struje.
   Za grani?ni faktor to?nosti vrijedi ista ovisnost.

TIP:
ST - 1
A:
10-300
400
500-600
750-1200
VA:
5
10
5
10
10
15
10
15
kl.
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1

TIP:
NST - 1, FS 10
A:
200
250
300
VA:
5
5
10
5
10
kl.
1
0,5
1
0,5
1
To make the hair extensions bangs to modify a long straight hair wigs style, then this long straight hair style, after the high ponytail human hair extensions, hair extensions uk bangs modified long straight hair, more cute and charming.

TIP:
NST - 2, FS 5 - FS 10
A:
400
500
600
800
1000
1200,1500
VA:
5
10
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
kl.
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
1

Zadr?avamo pravo izmjene podataka.