Hrvatski/Croatian        Engleski/English 
VOLTA d.o.o.
home proizvodnja upit cjenik e-mail
 
 
     
  Jednofazni jednofazni
  Trofazni trofazni
  Toroidni toroidni
  Strujni strujni
  Prigu?nice prigu?nice
  Popravci popravci
  Popravci RTV
  Popravci GUN-500

 

TROFAZNI SUHI NAPONSKI TRANSFORMATORI DO 12 kV, OTVORENI ILI U KU?I?TU

 

  •   Transformatori otvoreni na rezanoj jezgri, snage do 900 kVA

  •    Transformatori na rezanoj jezgri u ku?i?tu, snage do 600 kVA

 

 
Trofazni suhi otvoreni transformatori  TIP: TTS
 
Trofazni transformator u ku?i?tu mehani?ka za?tita IP 23 TIP: TTK - STANDARDNA IZVEDBA
 
Trofazni suhi transformator u ku?i?tu   TIP: TTK

SUHI TRANSFORMATORI (jednofazni i trofazni)

NAMJENA TRANSFORMATORA
    - Transformatore za pove?avanje ili smanjivanje napona u instalacijama, gdje napon osnovne mre?e ne odgovara nazivnom naponu potro?a?a. Izra?eni su s odvojenim namotima ili u ?tednom spoju (autotransformatori).
    - Izolacijske transformatore za galvansko razdvajanje strujnih krugova.
    - Za?titne transformatore, koji smanjuju napon mre?e na mali napon (24 V, 42 V) bezopasan za ?ovjeka, ako do?e do dodira s dijelovima pod naponom.
    - Transformatore za signalizaciju i upravlja?ke strujne krugove.
    - Po ?elji kupca izra?ujemo tako?er transformatore u "V" spoju.
    - Ispravlja?ke transformatore.

 Pored transformatora normalne izvedbe, izra?ujemo i transformator u tropskoj izvedbi za potrebe brodogradnje, kod kojih je namot transformatora od silikonske ?ice klase "B" ili "F". Ti su transformatori predvi?eni za smje?taj u zatvoreni dobro ventilirani brodski prostor. Pod punim teretom mogu raditi trajno kod temperature okoline 45 ?C.

Sve navedene transformatore uobi?ajeno izra?ujemo za frekvenciju 50 i 60 Hz, a mo?e i do 900 Hz.

TEHNI?KI PODACI

SNAGA:
    U tablicama su dane snage transformatora s odvojenim namotima kod stalnog optere?enja u normalnim uvjetima rada i frekvencije 50 Hz, s jednim primarnim i jednim sekundarnim naponom.
    Kod drugih uvjeta se snaga mijenja, pa je potrebno odrediti drugu veli?inu transformatora. Kod odre?ivanja veli?ine transformatora najbolje je da se obratite na na?KOMERCIJALNI URED, koji ?e vam pru?iti pomo?

Air hair extensions bangs human hair extensions can also be decorated with clip in hair extensions style, and because of the lightness of the air bangs, it also shapes the delicate texture of this hair extensions uk bangs!

NAPON:
    Nazivni sekundarni napon, kojeg kupac zahtijeva u narud?bi dobivamo kod nazivnog optere?enja i faktora snage cos j = 1, ako druga?ije nije dogovoreno.
    Najve?i napon za koje se transformatori izra?uju je 1200 V.

ZA?TITA TRANSFORMATORA:
Svi transformatori se izra?uju sa za?titama:
  a) izvedba IP 00
  b) izvedba IP 23
  c) izvedba IP 54

PODACI POTREBNI KOD NARUD?BE TRANSFORMATORA:
  1. Jednofazni ili trofazni transformator; kod trofaznog transformatora navesti kakav spoj (na primjer DY5) i da li su tra?eni naponi me?ufazni, linijski ili fazni;
  2. Snaga u VA ili kVA;
  3. Uvjeti rada; na primjer za tropske krajeve i brodove, te klasa izolacije;
  4. Frekvencija;
  5. Vrsta namota; galvanski razdvojeni ili autotransformator;
  6. Primarni napon; kad primar ima vi?e namota ili izvoda, obvezatno navesti za koje napone, odnosno struju treba biti dimenzioniran pojedina?ni namot, odnosno izvod;
  7. Sekundarni napon; ako transformator ima vi?e sekundarnih napona, onda treba navesti da li ?e biti odvojenih namota ili namot s odvojcima. Ako treba biti vi?e odvojenih namota, potrebno je navesti snagu svakog namota.Kod transformatora s vi?e odvojaka, namot je, ako nije druga?ije zahtijevano, izveden za struju najvi?eg napona;
  8. Vrsta pogona; trajni ili intermitiraju?i pogon.